Zásady ochrany súkromia a zásady pre používanie súborov cookies

Obsah a účel dokumentu

Pokiaľ ste návštevníkom môjho blogu cestauzdravenia.sk ,  odoberateľom newslettera, poskytujete mi svoje osobné údaje (najmä emailovú adresu, meno, priezvisko,…)

V tomto dokumente sú obsiahnuté informácie týkajúce sa ochrany osobných údajov poskytnutých návštevníkmi webovej stránky/blogu www.cestauzdravenia.sk.

Účelom tohto dokumentu je oboznámiť vás s vašimi právami a poskytnúť zrozumiteľné informácie o tom, ako bude s osobnými údajmi zaobchádzané.

Vážim si vašu dôveru, s ktorou mi svoje osobné údaje poskytujete, a osobné údaje sa starám podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, aj podľa Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679, tj. Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov, ktoré vstúpilo do účinnosti 25.5.2018 a je všeobecne známe pod skratkou GDPR.

Aktuálne znenie tohto dokumentu nájdete vždy na stránkach www.cestauzdravenia.sk

Toto znenie je účinné od 25.5.2018.

Čo sú to osobné údaje
Článok 4 ods. 1 písm. a) GDPR definuje pojem osobné údaje ako: „akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby (ďalej len „dotknutá osoba“); identifikovateľná fyzická osoba je osoba, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä odkazom na identifikátor, ako je meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, online identifikátor, alebo odkazom na jeden či viaceré prvky, ktoré sú špecifické pre fyzickú, fyziologickú, genetickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu tejto fyzickej osoby“.
Teda zjednodušene je možné povedať, že osobný údaj je nielen formálny údaj identifikujúci vás ako fyzickú osobu (meno, priezvisko…) , ale aj akákoľvek informácia s vami  súvisiaca.
Správca osobných údajov
Správcom osobných údajov je Viera Pohlová ml. narodená v Košiciach (ďalej len ako „správca“) , ktorá prevádzkuje webovú stránku www.cestauzdravenia.sk.  Správca vaše údaje spravuje a určuje, ako dlho budú osobné údaje spracovávane a za akým účelom. Vyberá tak ďalších spracovateľov, ktorých ku spracovávaniu využíva.
Kontakt
Nech už na mňa máte akúkoľvek otázku alebo požiadavku, môžete ma kontaktovať na e-mailovej adrese: cestauzdravenia(@)cestauzdravenia.sk.
Aké údaje sú spracúvané a prečo
 • Vaše osobné údaje spracovávam predovšetkým preto, aby som vám mohla poskytovať čo najkvalitnejší obsah a posielať sľúbený newsletter.
 • Momentálne nepredávam žiaden produkt, nie ste teda mojim zákazníkom, ale ste návštevníkom blogu.
 • Spracovávam údaje, ktoré mi sami poskytnete. V konkrétnych prípadoch pôjde predovšetkým o poskytnutie údajov vyplnením niektorého z formulárov na webovej stránke. Osobné údaje potom putujú do elektronickej databázy, aplikácie pre múdru prípravu a odosielanie mailov. Vďaka nej zaistím, že vám od nás následne budú chodiť len tie mailové správy ktoré chcete.
 • Okrem uvedenia údajov do webových formulárov ku mne vaše dáta doputujú aj v prípade, že ich uvediete v podpornej FB skupine alebo na Instagrame či Pintereste. V tých výnimočnejších prípadoch pôjde o údaje poskytnuté mailom alebo inými komunikačnými prostriedkami (správy v aplikáciách typu skype, FB messenger).
 • Ak pre spracovanie niektorých osobných údajov na konkrétne účely spracovania musím mať váš súhlas, potom také údaje k danému účelu spracovávam len s vaším súhlasom.
 • Údaje poskytujete zásadne dobrovoľne, len v niektorých prípadoch by som vám bez poskytnutia údajov nebola schopná dodať službu (typicky bez znalosti e-mailovej adresy vám nie som schopná zasielať newsletter). Takéto povinné údaje sú vo webových formulároch označené hviezdičkou a systém vás bez ich vyplnenia nepustí na odoslanie formulára.
 • Osobné údaje môžu spadať do kategórie „bežných osobných údajov“ alebo môže ísť o osobitné kategórie údajov, tj. citlivé údaje, keď pre ich spracovanie právne predpisy stanovujú prísnejšie podmienky.
Najčastejšie dôvody spracovávania osobných údajov :

Spracovanie osobných údajov na účely tzv. oprávnených záujmov môže pokrývať celý rad situácií. Preto Vás informujem o najčastejších oprávnených záujmoch, pre ktoré osobné údaje spracovávam (ďalej spolu  aj ako „oprávnený záujem“) :

 • Kontaktný formulár a komentáre,
  V prípade, že sa rozhodnete kontaktovať ma s nejakou vašou otázkou prostredníctvom kontaktného formulára, odpoveď na túto vašu otázku vám pošlem na e-mail ktorý  do formulára vyplníte. Meno a priezvisko z kontaktného formuláru slúžia na oslovenie. V komentároch pod článkami udávate meno a prípadne e-mail, pričom tieto údaje spracovávam znova na účely odpovede a spätnú väzbu na vašu reakciu na obsah na blogu.
 • E-mailové kampane a newsletter,
  Ak o to požiadate, budem vám zasielať informácie o nových článkoch (newsletter)  a ďalšie podobné oznámenia iba v prípade, že mi k tomu udelíte svoj súhlas (kliknutím na príslušné tlačidlo  webového formulára alebo na príslušný odkaz v e-maile). E-mailom vám posielam informácie najmä o nových článkoch na blogu. Spracovávam váš e-mail, sledujem na čo klikáte v e-maily a aké typy e-mailov odo mňa otvárate, za účelom lepšieho výberu obsahu, ktorý by vás mohol zaujímať.
 • Súťaže a giveaways
  Pokiaľ sa zúčastníte nejakej prípadnej súťaže, spracovávam váš e-mail len za účelom kontaktovania v prípade výhry. Po skončení súťaže váš kontaktný údaj z  databázy vymažem, pokiaľ mi explicitne nepotvrdíte súhlas so zasielaním ďalších e-mailov.Ak nie je výslovne u daného súhlasu uvedené inak, udeľujete ho na 5 rokov. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
Aké osobné údaje spracovávam a ako ich získavam?
Bežné osobné údaje, ktoré spracovávam:
Ide najmä o meno, priezvisko, adresa, e-mail, IP adresa, cookies…
Osobitné kategórie osobných údajov ( „citlivé“ osobné údaje), ktoré spracovávam:
Najmä v komentároch k príspevkom  spravidla sami zdieľate a oznamujete niektoré údaje o svojom zdravotnom stave (aktuálnym rozpoložení fyzickom i psychickom i stave minulom). Tieto údaje ďalej nijako nearchivujem a spracovávam ich  len  za účelom pre zodpovedania Vašich otázok. Právnym titulom (oprávnením) pre spracovávanie týchto údajov je zjavné zverejnenie samotným subjektom údajov, teda Vami.

Sprístupnenie osobných údajov iným osobám

So zaistením niektorých služieb mi pomáhajú ďalšie osoby, ktoré sú v pozícii spracovateľov. Najmä sa jedná o  poskytovateľa dátových úložísk a softvérových aplikácií. Vaše údaje spracovávam ako  správca predovšetkým s využitím platformy WordPress, na ktorej je blog www.cestauzdravenia.sk vedený a https://cpanel.com/ (poskytujúci služby webhostingu).

Aby som  mohla merať, ako sa vám na blogu páči, kde trávite najviac času a kam klikáte, používam ďalších poskytovateľov služieb pre určité spracovateľské operácie. Sú to:

Google – Google Analytics pomocou kódu

Facebook – FB Pixel pomocou meriaceho kódu.

Informácie o ďalších Vaších právach v oblasti ochrany osobných údajov
 • Predovšetkým máte právo na informácie, ktoré si čítaním tohoto dokumentu práve uplatňujete.
 • Právo na prístup k osobným údajom
  Ide o právo na potvrdenie, či spracovávam vaše osobné údaje a ak áno, potom na prístup k týmto údajom a informáciám o ich spracovaní.  Toto právo sa nazýva Požiadavka na prístup dotknutej osoby k osobným údajom.
 • Právo na opravu osobných údajov
  Ide o právo na to, aby som bez zbytočného odkladu opravila nepresné osobné údaje, ktoré sa vás týkajú. S prihliadnutím na účely spracovania máte právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj poskytnutím dodatočného vyhlásenia (v ktorom uvediete údaje úplné).
 • Právo na vymazanie osobných údajov (právo „byť zabudnutý“)
  V prípadoch ustanovených zákonom alebo GDPR máte právo požadovať, aby som bez zbytočného odkladu vymazala vaše osobné údaje (v GDPR sú dôvody uvedené v čl. 17, vrátane uvedenia výnimiek, kedy sa výmaz nevykoná).
  Verím, že budete spokojní  s obsahom stránky a nebudete mať potrebu využiť toto právo,  ale pokiaľ áno, budem to bez výhrad rešpektovať.
  V takom prípade vymažem všetky vaše osobné údaje zo svojho systému aj zo systému všetkých dielčích spracovateľov a záloh. Na zaistenie práva na vymazanie potrebujem 30 dní.
 • Právo na obmedzenie spracovanie
  V prípadoch ustanovených v čl. 18 GDPR máte právo požadovať, aby som obmedzila spracovanie vašich osobných údajov.
 • Odhlásenie zo zasielania newslettera
  E-maily s článkami Vám zasielam, len ak ste o to požiadali odoslaním formulára na blogu t.j. na základe Vášho súhlasu.
  Odber noviniek môžete ukončiť  kliknutím na odhlasovací odkaz v každom zaslanom e-maily.
 • Právo na prenosnosť údajov
  Za podmienok stanovených v čl. 20 GDPR máte právo získať svoje osobné údaje a odovzdať ich inému správcovi. Ak je to technicky možné, máte právo požadovať priamo odovzdanie inému správcovi.
 • Právo namietať
  V prípadoch, keď osobné údaje spracovávame na účely oprávnených záujmov, máte právo namietať proti takémuto spracovaniu a potom naďalej nebudem údaje spracovávať, ak  oprávnený záujem nebude prevažovať nad vašimi záujmami alebo právami a slobodami. Ak je oprávneným záujmom priamy marketing, potom má vznesenie námietky vždy za následok ukončenie ďalšieho spracovania na účely priameho marketingu.
 • Právo sťažovať u dozorného úradu
  Ak sa domnievate, že dochádza k porušovaniu vašich práv v oblasti ochrany osobných údajov, máte právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov. Bližšie informácie o úrade aj ochrane osobných údajov nájdete priamo na stránkach úradu https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk
 • Vaše vyššie uvedené práva môžete priamo uplatniť správou odoslanou na vyššie uvedenú e-mailovú adresu. Len si dovoľujem upozorniť, že na účely overenia toho, že požiadavka je uplatnená naozaj priamo vami, vás môžem potom ešte kontaktovať a totožnosť a požiadavku si primeraným spôsobom overiť. To isté platí aj pre prípadnú telefonickú a obdobnú komunikáciu.

Ako využívame súbory cookies?
  • V súlade s § 55 ods. 5 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov si vás dovoľujeme informovať o používaní cookies na stránkach www.cestauzdravenia.sk  a upriamiť vašu pozornosť na možnosť zmeny nastavenia svojho internetového prehliadača pre prípad, že vám aktuálne nastavenie využívania cookies nevyhovuje.
  • S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookie. Je to bežná prax väčšiny veľkých webových lokalít. Súbor cookie je malý textový súbor, ktorý webová lokalita ukladá vo vašom počítači alebo mobilnom zariadení pri jej prehliadaní. Vďaka tomuto súboru si webová lokalita na určitý čas uchováva informácie o vašich krokoch a preferenciách (ako sú prihlasovacie meno, jazyk, veľkosť písma a iné nastavenia zobrazovania), takže ich pri ďalšej návšteve lokality alebo prehliadaní jej jednotlivých stránok nemusíte opätovne uvádzať a preto vaša návšteva lokality prebehne jednoduchšie a efektívnejšie
  • Tieto webstránky používajú súbory cookies na zapamätanie si použivateľských nastavení  a pre nevyhnutnú funkcionalitu webstránok.
  • Súbory cookie môžete kontrolovať alebo zmazať podľa uváženia – podrobnosti si pozrite na stránke aboutcookies.org. Môžete vymazať všetky súbory cookie uložené vo svojom počítači a väčšinu prehliadačov môžete nastaviť tak, aby ste im znemožnili ich ukladanie. V takomto prípade však pravdepodobne budete musieť pri každej návšteve webovej lokality manuálne upravovať niektoré nastavenia a niektoré služby a funkcie nebudú fungovať.
 • Používanie súborov cookie je možné nastaviť pomocou Vášho internetového prehliadača. Väčšina prehliadačov súbory cookie automaticky prijíma už vo úvodnom nastavení.